Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Yayın Danışma Kurulu Şube Müdürlüğü

Yayın Danışma Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

*Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak.

*Yıllık yayın programına ve bütçe imkanlarına uygun olarak, yayınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak.

*Çıkarılacak yayınların dağıtım esaslarını, basım adetlerini değerlendirerek yazışmalarını yapmak.

*Yazılı olmayan hukuk kurallarını örf ve adetlerini ve eski hukuk kaynaklarını, kadrolu ya da tespit edilecek bir araştırmacı eliyle araştırıp, toplanıp yayımlanmasını sağlamak,

*Çeşitli kanunların Resmi Gazete’de yayımını müteakip (cep ve normal boyutlu) kitap olarak baskıya hazırlanması, dağıtım planlarının hazırlanması, adetlerinin belirlenmesi ve yazışmalarının yapılması,

*Bakanlığımızla ilgili Tüzük-Yönetmelik ile Genelgelerin kitap ortamında baskıya hazırlanması, dağıtım planlarının hazırlanması, adetlerinin belirlenmesi ve yazışmalarının yapılması,

*Hukuki nitelikteki araştırma ve inceleme yazılarının yer aldığı süreli yayınımız olan Adalet Dergisinin baskıya hazırlanması, dağıtım planlarının hazırlanması, adetinin belirlenmesi ve yazışmalarının yapılması,

*Mensuplarımız tarafından hukuki konularda yazılmış kitapların Başkanlığımızca bastırılmasına karar verilmesi halinde kitapların baskıya hazırlanması, dağıtım planlarının hazırlanması, adetlerinin belirlenmesi ve yazışmalarının yapılması,

*Yayın Danışma Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

*Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği gereği Şube Müdürlüğümüzce yapılması zorunlu diğer işlerin yerine getirilmesi,

*Başkanlık Makamının vereceği diğer iş ve işlemlerin yapılması.


Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Dokümantasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri:

*Bakanlık birimlerince, günümüze kadar çıkarılmış ve çıkarılacak olan yayınların (kitap, dergi, broşür vb.) arşivlenmesi ve elektronik ortama taşınması işlemlerini yerine getirmek,

*Bakanlığımızın görev alanına giren konularda, ülkemiz ile diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyareti, toplantı ve faaliyetlerin raporlaştırılarak ilgili birimlerce, Başkanlığımıza gönderilmesi sonucunda bunların tüm teşkilatın yararına sunulmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

*Merkez ve taşra teşkilatı telefon rehberinin düzenlenmesi ve İnternet-intranet ortamında yayınının sağlanması (Bu amaçla yapılan programın güncellenmesi, veri kayıtlarının düzenli girilmesi ve kontrolü, oluşturulan kullanıcı mail grubunun yönetilmesi),

*Başkanlığımız adına sosyal medya (twitter ve facebook) hesaplarının takip ve paylaşım işlemlerinin yerine getirilmesi,

*Başkanlığımız Web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi, ayrıca UYAP, DYS vb. konularda teknik destek sağlanması,

*4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Başkanlığımıza yapılan başvuruların, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik gereğince yanıtlanması ve gerekli yazışmaların yapılması,

*Başkanlığımızı ilgilendiren ve TBMM’den gelen soru önergelerine süresi içerisinde yanıt hazırlanması ve yazışmaların yapılması,

*Görevli personel ile ilgili yazışmaların gerçekleştirilmesi,

*DYS ve fiziki ortamda dosyalama işlemlerinin yerine getirilmesi,

*Başkanlık Makamının vereceği diğer iş ve işlemlerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesi.

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

*Haftalık faaliyet raporları,

*Gelen - Giden evrak işlemleri,

*Dosyalama işlemleri (DYS ve Fiziki ortamda),

*Evrak ve klasörlerin kurum arşivine devir işlemleri,

*Personel izin ve raporların takip ve yazışmaları,

*Disiplin cezaları ile ilgili işlemler,

*Mal Bildirimi ile ilgili yazışmalar,

*Personelin terfi ve emeklilik işlemleri ile ilgili yazışmalar,

*Başkanlığımızca basımı yapılan satın alınan kitap ve dergilerin paketleme, postalama ve dağıtımının yapılması ile buna ilişkin yazışmaların yerine getirilmesi

*Dağıtımı yapılacak kitap, dergi vb. yayınlarla ilgili yazışmaların yapılması,

*Başkanlığımıza iletilen kişi, kurum ve kuruluşların yayın taleplerinin karşılanmasına yönelik yazışmalar,

*Kitap ve depolama hizmetlerinin yürütülmesi,

*Hizmetli personelin görev dağılımlarının yapılması, sevk ve idarelerinin sağlanması,

*Başkanlık Makamının vereceği diğer iş ve işlemler.

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

*Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

*Başkanlığın analitik bütçesinin hazırlanması, TBMM’ce kesinleşip kabul edilen bütçeden tahsis edilen ödeneklerin bütçe performans kriterine azami dikkat gösterilerek gerçek ihtiyaca uygun olarak ödeneğin sarfının sağlanması,

*Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Mali konularda yazışmaların (tenkis, ayrıntı kodları arası ödenek aktarması, bütçe uygulama talimatları vb.) yapılması,

*Stratejik plan, performans, iç kontrol ile ilgili toplantılara katılarak, performansın en iyi şekilde sağlanması için birim faaliyet programı hazırlanması,

*Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Basın Müşavirliği ile bazı Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının talep ettiği günlük gazete ve dergilere ait faturaların ödenmesine ilişkin evrakların hazırlanması,

*Adalet Dergisinde yayınlanan makalelere ait telif ücretlerinin ödenmesi,

*Personelin mali özlük hakları (maaş, zam ve tazminatları ile icra ve kesintiler vb.) ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

*Satınalma ile ilgili onay, teklif ve ödeme evraklarının düzenlenmesi, kurum/kuruluşlara teklif evrakının hazırlanması, teklifler sonucu ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

*5018 ve 4734 sayılı Kanunlar ile ilgili tüm sorumlulukların yerine getirilmesi,

*5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesi gereğince; Aylık sigorta ve ek ödeme hizmet belgesinin (01.10.2008 tarihinden itibaren internet ortamında) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmesi,

*Başkanlığımıza ait demirbaş kayıtlarının tutulması ile demirbaş kayıt defterine işlenmesi ve taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi,

*Başkanlığımız Müdürlükleri tarafından talep edilen malzeme ihtiyaçlarını temin ederek, kayıtlarını takibi ve Müdürlüklere dağıtımının sağlanması,

*Mali Hizmetler Şube Müdürü tarafından 10.000 TL’ye kadar Harcama Yetkisi (Her yıl yayınlanmakta olan Kamu İhale Tebliğinde belirtilen yetki limitleri çerçevesinde) görevinin yerine getirilmesi,

*Başkanlığımıza ait hizmet envanterinin düzenlenmesi,

*Başkanlığımıza ait aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,

*Başkanlığımızın haftalık nakit taleplerini içeren formun her ay düzenlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi,

*Başkanlık Makamının vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Kütüphane Şube Müdürlüğü

Kütüphane Şube Müdürlüğü:
Kütüphanemiz; 8 adet okuyucu sırası, 32 adet okuyucu sandalyesi ve 21 adet kitap dolabından oluşmaktadır.

Adalet Bakanlığı Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 13. maddesi 02.06.2008 tarihli Bakan Onayı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 ve 28’inci maddelerine uygun olarak değiştirilmiş ve bu durum 05.06.2008 tarih ve 525 sayılı genel yazımızla tüm teşkilata duyurulmuştur.
Görevleri;

Kütüphane Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde; tüm hizmetlerin yerine getirilmesi,

Kitapların bilgisayar ortamında kayıtlarının tutulması, demirbaş numaralarının verilmesi,

Gelen okuyuculara ödünç kitapların verilmesi, süresi içerisinde geri alınması,

Kurum ve Kuruluşlardan alınan yayınların tasnifi, dağıtımı ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Birimlerden kütüphane ile ilgili olarak alınan yazılara ilişkin cevapların hazırlanması,

Kitapların konularına göre düzenli olarak tasnifi, ayıklanması, tertip ve düzeninin sağlanması,

Okuyucular için ihtiyaç duyulan, kitap vb. yayınların tespiti ve alınmasına nezaret edilmesi,

Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin yapılması.

Sisteme kayıtlı kitap istesi için tıklayınız .

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←