Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Yayın Danışma Kurulu Şube Müdürlüğü

Yayın Danışma Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Çeşitli kanunların Resmi Gazete’de yayımını müteakip (cep ve normal boyutlu) kitap olarak baskıya hazırlanması,

Bakanlığımızla ilgili Tüzük-Yönetmelik ile Genelgelerin kitap ortamında baskıya hazırlanması,

Hukuki nitelikteki araştırma ve inceleme yazılarının yer aldığı süreli yayınımız olan Adalet Dergisinin baskıya hazırlanması,

Mensuplarımız tarafından hukuki konularda yazılmış kitaplarının Başkanlığımızca bastırılmasına karar verilmesi halinde kitapların baskıya hazırlanması,

Baskıları yaptırılan kitaplar ve Adalet Dergisinin merkez ve taşra teşkilâtımıza dağıtımı, kitap talepleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

Yayın Danışma Kurulunun oluşumu ve dört ayda bir toplantıya çağrılması konusundaki işlerin yapılması,

Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği gereği Şube Müdürlüğümüzce yapılması zorunlu diğer işlerin yerine getirilmesi,

Başkanlık Makamının vereceği diğer iş ve işlemlerin yapılması.

Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Dokümantasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Merkez ve taşra teşkilatı telefon rehberinin düzenlenmesi, bastırılması; İnternet-intranet ortamında yayınının sağlanması (Bu amaçla yapılan programın güncellenmesi, veri kayıtlarının düzenli girilmesi ve kontrolü, oluşturulan kullanıcı mail grubunun yönetilmesi),

Periyodik yayınların abonelik işlemleri,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruların 27 Nisan 2004 tarih ve 25464 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince Başkanlığımızca cevaplanması ve süresi içerisinde gerekli yazışmaların yapılması,

Başkanlığımızı ilgilendiren ve TBMM’den gelen soru önergelerine süresi içerisinde cevap hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması,

Bakanlığımızın görev alanına giren konularda, ülkemiz ile diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyareti, toplantı ve faaliyetlerinin raporlaştırılarak ilgili birimlerce Başkanlığımıza gönderilmesi sonucunda bunların tüm teşkilatın yararına sunulmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

Başkanlığımıza iletilen kişi, kurum ve kuruluşların yayın taleplerinin karşılanmasına yönelik yazışmalar,

Bakanlık ve Müsteşarlık Makamları, Özel Kalem, Basın Müşavirliği ve Genel Müdürlükler tarafından talep edilen günlük ve haftalık gazeteler, aylık dergi taleplerinin karşılanması, bu amaçla; kişi, kurumlar nezdinde protokollerin yapılması, gelen fatura ve belgeler konusunda Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü ile yazışmaların yerine getirilmesi,

Başkanlığımıza gelen Resmi Gazetelerin yılsonunda ciltlettirilerek kütüphaneye teslimi,

Başkanlığımız Web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi, ayrıca UYAP, DYS vb. konularda teknik destek sağlanması,

Görevli personel ile ilgili yazışmaların yapılması,

DYS ve fiziki ortamda dosyalama işlemlerinin yerine getirilmesi,

Başkanlık Makamının vereceği diğer iş ve işlemlerin yapılması.
Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Haftalık faaliyet raporları,

Gelen - Giden evrak işlemleri,

Dosyalama işlemleri (DYS ve Fiziki ortamda),

Evraklarla ilgili diğer yazışmalar,

Evrak ve klasörlerin kurum arşivine devir işlemleri,

Personele ait EGO bilet kartlarının yazışmaları, temini ve dağıtımı,

Fazla mesai ile ilgili yazışmalar,

Yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izinlerinin takip ve yazışmaları,

Disiplin cezaları ile ilgili işlemler,

Mal Bildirimi ile ilgili yazışmalar,

Personelin terfi ve kıdem işlemleri ile ilgili yazışmalar,

Emekliye ayrılmayla ilgili yazışmalar,

Başkanlığımızca basımı yapılan kitap ve dergilerin İlgili matbaa ile koordineli olarak paketleme, postalama ve dağıtımının yapılması,

Başkanlığımızın satın aldığı kitap ve dergilerin paketleme postalama ve dağıtımı,

Dağıtımı yapılacak kitap, dergi vb. yayınlarla ilgili yazışmaların yapılması,

Kitap ve depolama hizmetlerinin yürütülmesi,

Hizmetli personelin görev dağılımlarının yapılması, sevk ve idarelerinin sağlanması,

Personel ile ilgili diğer yazışmalar,

Başkanlık Makamının vereceği diğer iş ve işlemler.

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri

Başkanlığın analitik bütçesinin hazırlanması, TBMM’ce kesinleşip kabul edilen bütçe’den tahsis edilen ödeneklerin dönemsel olarak kullanımının gerçekleştirilmesi,

Bütçe performans kriterine azami dikkat gösterilerek, gerçek ihtiyaca uygun olarak ödeneğin sarfının sağlanması,

Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Mali konularda yazışmaların (tenkis, ayrıntı kodları arası ödenek aktarması, bütçe uygulama talimatları v.b) yapılması,

Stratejik performans ile ilgili toplantılara katılması, performansın en iyi şekilde sağlanması için programların hazırlanması,

Ödeme emirleri ve onay evraklarının hazırlanması, takip ve sonuçlandırılması,

Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Basın Müşavirliği ile bazı Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının talep ettiği günlük gazete ve dergilere ait faturaların, ödenmesine ilişkin evrakların hazırlanarak, Başkanlık makamına sunulması,

Adalet Dergisinde yayınlanan makalelere ait telif ücretlerinin ödenmesi,

Personelin özlük hakları (maaş, fazla mesai, zam ve tazminatları ile icra ve kesintiler dahil, diğer tüm mali hakları) ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Satın Alma Komisyonu oluşturularak Başkan ve üyeleri arasında iş bölümünün sağlanması, alınan kararlar ile ilgili tutanak ve diğer evrakların düzenlenmesi,

Satın alma ile ilgili onay evraklarının düzenlenmesi, kurum/kuruluşlara teklif evraklarının hazırlanması, teklifler sonucu ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

5018 ve 4734 sayılı Kanunlar ile ilgili tüm sorumlulukların yerine getirilmesi,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesi gereğince; Aylık sigorta ve ek ödeme hizmet belgesinin (01.10.2008 tarihinden itibaren internet ortamında) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmesi,

Şubeler tarafından istenilen malzeme ihtiyaçlarını temin ederek, kayıtlarını takiben Şubelere dağıtımının sağlanması,

Başkanlığımıza ait demirbaş kayıtlarının tutulması ile demirbaş kayıt defterine işlenmesi ve taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi,

Şube müdürü olarak 10.000 TL’ye kadar Harcama Yetkisi görevinin yerine getirilmesi,

Başkanlığımıza ait hizmet envanterinin düzenlenmesi,

Başkanlığımıza ait aylık ve yılık faaliyet raporlarının hazırlanması,

Başkanlığımızın haftalık nakit taleplerini içeren formun her ay düzenlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi,

Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
Kütüphane Şube Müdürlüğü

Kütüphanemiz; 8 adet okuyucu sırası, 32 adet okuyucu sandalyesi ve 21 adet kitap dolabından oluşmaktadır.

Adalet Bakanlığı Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 13. maddesi 02.06.2008 tarihli Bakan Onayı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 ve 28’inci maddelerine uygun olarak değiştirilmiş ve bu durum 05.06.2008 tarih ve 525 sayılı genel yazımızla tüm teşkilata duyurulmuştur.
Görevleri;

Kütüphane Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde; tüm hizmetlerin yerine getirilmesi,

Kitapların manuel ve bilgisayar ortamında kayıtlarının tutulması, demirbaş numaralarının verilmesi,

Gelen okuyuculara ödünç kitapların verilmesi, süresi içerisinde geri alınması,

Kurum ve Kuruluşlardan alınan yayınların tasnifi, dağıtımı ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Birimlerden kütüphane ile ilgili olarak alınan yazılara ilişkin cevapların hazırlanması,

Kitapların konularına göre düzenli olarak tasnifi, ayıklanması, tertip ve düzeninin sağlanması,

Okuyucular için ihtiyaç duyulan, kitap vb. yayınların tespiti ve alınmasına nezaret edilmesi,

Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer iş ve işlemlerin yapılması.

Sisteme kayıtlı kitap (Kitap Listesi Eklenecek )listesi için tıklayınız .

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←