Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Görevlerimiz

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 2992 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3825 sayılı Kanunla değişik 20/A maddesi hükmü gereğince, yardımcı birimler içerisinde yer almıştır.

Buna göre, Başkanlığımızın görevleri özet olarak aşağıya çıkarılmıştır.

- Mesleki yayınları takip etmek, toplamak, değerlendirmek, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak,

- Hukukî konulara ilişkin yayınları, uygulayıcıların istifadelerine sunmak,

- Hukuk ile ilgili dergi çıkarmak,

- Mesleki kitapların ve ilgili mevzuatın basımını yaparak yayımlamak,

- Bakanlık ve Müsteşarlık Makamları, Özel Kalem, Basın Müşavirliği, Genel Müdürlükler tarafından talep edilen günlük ve haftalık gazeteler, aylık dergi taleplerinin karşılanması, bu amaçla; kişi, kurumlar nezdinde protokollerin yapılması,

-Bakanlığımızın görev alanına giren konularda, ülkemiz ile diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyareti, toplantı ve faaliyetlerinin raporlaştırılarak ilgili birimlerce Başkanlığımıza gönderilmesi sonucunda bunların tüm teşkilatın yararına sunulmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

- Hâkim ve Savcılarımızı mesleki yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayınlanan mesleki kitapları satın alarak mensuplarımıza dağıtmak,

- Merkez ve taşra teşkilatındaki kütüphanelere kitap desteği sağlamak,

- Yayın Danışma Kurulunu oluşturmak.

Yayın Danışma Kurulu, Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında 7 üyeden oluşmaktadır.

Sekreterya görevi Yayın İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

Başkanlığımıza ait “Adalet Dergisi” nde yayınlanacak araştırma-inceleme yazılarının tespiti ve satın alınacak hukukî konulara ilişkin kitapların belirlenmesi, bu Kurulca yapılmaktadır.

31.08.1991 tarihinden itibaren yayınına son verilen “Adalet Dergisi” 7 yıl aradan sonra Ekim-1999 tarihi itibariyle yeniden yayın hayatına başlamıştır. Dörder aylık dönemler halinde çıkarılmakta olan “Adalet Dergisi” tüm teşkilatımıza, Yüksek Yargı Organlarına, Baro Başkanlıklarına ve Üniversitelerin Hukuk Fakültelerine gönderilmektedir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←