Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Kütüphanemizine Yeni Kazandırılan Yayınlar...

Bakanlığımız birimlerimizin talepleri sonucunda, aşağıda listelenen kitaplar satın alınarak mensuplarımızın kullanımına sunulmuştur.

Kitap Listesi
KİTABIN ADI YAZARI
Yabancı Albert CAMUS
Çağdaş Demokrasiler Aren LİJPHART
Nikomakhos'a Etik ARİSTO
POLİTİKA ARİSTO
Yasalar Üzerine CİCERO
Devlet Üzerine CİCERO
Suç ve Ceza DOSTOYEVSKİ
Dreyfus Olayı(Adalet İçin Bir Savaşın Öyküsü) Emile ZOLA
İdeal DEVLET FARABİ
Bir Ceza Avukatının Anıları Faruk EREM
Dava Franz KAFKA
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört George ORWELL
Tüze Felsefesi ya da Doğal Hak ve Politik Bilim George W.F. HEGEL
Hukuk Felsefesinin Eleştirisi George W.F. HEGEL
Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi Gülnihal BOZKURT
Hukuk-Ahlak Ayrımı ve Pozitivizm H.L.A. HART
Adalet Kitabı Halil İNANCIK
Saf Hukuk Kuramı Hans KELSEN
Bülbülü Öldürmek Harper LEE
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi Immanuel KANT
Füsusu'l Hikem Ibn-i ARABİ
Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı İlber ORTAYLI
Toplumsal Sözleşme veya Siyasal Hukukun Prensipleri Jean-Jacques ROSSEAU
Hükümet Üzerine İki İnceleme John LOCKE
Adalet Teorisi ve Temel Kavramları John RAWLS
Aydınlanmanın Diyalektiği M.Horkheimer/T.ADORNO
Roma Hukuk Güncelliği Michel VİLLEY
Kanunların Ruhu Üzerine MONTESQUE
Prens Niccolo MACHİAVELLİ
Devlet Kuşu Orhan KEMAL
Devlet PLATON
Anarşi, Devlet ve Ütopya Robert NOZİCK
Medeniyetler Çatışması Samuel HUNTİNGTON
Özgürlük Üzerine Stuart MİLL
Siyasal ve Sosyal Bilimler Şerif MARDİN
Leviathan Thomas HOBBES
İnsan Hakları Thomas PAİNE
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi Prof.Dr. Gönül BUDAK
Kamu ve Özel Sektörde Hizmet İçi Eğitim El Kitapı İnayet AYDIN
Eğitim Psikolojisi(Girişim-Öğrenme-Öğretme) Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Yasemin AKMAN
Eğitim Bilimine Giriş Prof.Dr.Musa GÜRSEL
Prof.Dr. Ali Murat SÜNBÜL
Öğretim İlke ve Yöntemleri (Uygulamalı Bir Çalışma) Dr. Ergin ERGİNAR
İnsan Kaynakları YÖNETİMİ M.Akif ÖZER, Burhan AYKAÇ,
Nuri TORTOP, Hüseyin YAYMAN
Eğitim Yönetimi Prof.Dr. Mustafa AYDIN
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Erdoğan DEDEOĞLU
Devlet Memurları Kanunu 2 cilt Erdoğan DEDEOĞLU
Harcırah Kanunu Erdoğan DEDEOĞLU
Beyniniz Değiştirin Hayatınız Değişsin Dr. Daniel G. Amen
Mutluluk Psikolojisi ve Stresle Başa Çıkma Prof.Dr.Nevzat TARHAN
Zaman Yönetimi Ray JOSEPH
Tehlikeli İnsanların Beden Dili Joe NAVARRO
Liderlik 101-Her Liderin Bilmesi Gereken Şeyler John C.MAXWELL
Ekip Çalışması 101- Her Liderin Bilmesi Gereken Şeyler John C.MAXWELL
Stres ve Başa Çıkma Yolları Prof.Dr.Zuhal BALTAŞ
Prof.Dr.Acar BALTAŞ
Yeni Yöneticinin El Kitabı Prof.Dr.Acar BALTAŞ
Her Şey Beyinde Başlar&Kişisel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın Mümin SEKMAN
Her Şey Seninle Başlar&Kişisel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın Mümin SEKMAN
Küçük Prens Antoine de Saint-Exupery
Sahip Olmak ya da Olmak Erich FROMM
Şeker Portakalı Jose Mauro De VASCONCELOS
Güneşi Uyandıralım Jose Mauro De VASCONCELOS
İletişim Çatışmaları ve Empati Prof.Dr. Üstün DÖKMEN
İnsan Mühendisliği Hayat Karşısında İnsanın Kendisi ve Çevresi Müvit OSMAY
Hayat Engin GEÇTAN
Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Türkiye'de Beden Dili İş Yaşamı ve Renkler Ahmet Şerif İZGÖREN
İnsan İnsana Doğan CÜCELOĞLU
Kişisel Başarı İçin 100 İpucu Steve CHANDLER
Küçük Şeyler Prof.Dr.Üstün DÖKMEN
İletişimsizlik Becerisi Prof.Dr.A. Kadir ÖZER
Ceza Mahkemelerinde Bilirkişilik Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Ceza ve Hukuk Muhkemesinde İstinaf ve Temyiz Ali PARLAR
Adli Koku Yener ÜNVER-Hamit HANCI
Onarıcı Adalet ve Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Ekrem ÇETİNTÜRK
Uygulamada Terörle Mücadele Kanunu ve Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Derda GÖKMEN
Terör&Terörizm Talip GÜL
Türk Ceza Hukuku Sisteminde Siber Suçlar Sacit YILMAZ
Zor Ve Silah Kullanmada Standart Bir Uygulama Modeli Ölçülülük İlkesi Ziyaettin KAYGUSUZ
Osmanlı Hukukunda MÜDDE-İ UMUMİLİK Nevin Ünal BOZKURT
Uluslararası Ceza Hukuku Durmuş TEZCAN
Çocuk Hukuku Rona SEROZAN
Nafaka Hukuku Ali İhsan ÖZUĞUR
Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Nafaka Dr.Gonca Gülfem BOZDAĞ
Kişi Hukuku-Velayet-Vesayet-Soybağı Mayıs 2016 Ali İhsan ÖZUĞUR
Velayet Hukuku Haziran 2015 Ömer Uğur GENÇCAN
Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü Ocak 2017 Habip ÜNYILMAZ
Milletlerarası Özel Hukuk Kasım 2016 Cemal ŞANLI, Emre ESEN,
İnci ATAMAN, Figen MEŞE
Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe Ali Gümrah TOKER
Türk Hukukunda Hısımlık ve Hısımlığın Nedeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Bakımından Sonuçları Bedriye Tuğçe BALABAN
Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku Prof. Dr. Nuray EKŞİ
İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde  Kötüye Kullanma Yasağı O. Serkan GÜLFİDAN
Uluslararası Ceza Hukukunda Hükümlülerin Nakli Dr. Hüseyin ERTUĞRUL
New York Sözleşmesi Bağlamında Usuli Tenfiz Engelleri Mehmet Akif GÜL
Güvenlik Ekseninde Avrupa Birliği Mülteci Hukuku Yrd. Doç.Dr. Tülay YILDIRIM
Uluslararası Hukuk   Prof.Dr. Hüseyin PAZARCI
Kitlesel Akın (Sığınma) Durumunda Geçici Koruma Rejimi ve Asgari Muamele Standardı  
Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı  
Adli Yargım, Tebligat ve İstinabe Ahmet Cemal RUHİ
Devletlerin Andlaşmalara Halefiyeti Selcan Nur KIŞLA
Milletlerarası Özel Hukukta Temsile Uygulanacak Hukuk Ydr. Doç. Dr. Burak HUYSAL
Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe Yrd. Doç.Dr. Ali Gümrah TOKER
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Red Nedenleri Dr. Gonca Gülfem BOZDAĞ
AİHM İçtihadında Ayrımcılık Yasağı Çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddet Nisan KUYUCU
Milletlerarası Özel Hukukta Mutad Mesken Kavramı İlyas ARSLAN
American Corrections Hardcover Todd R. Clear, Michael D. Reisig,
George F. Cole
Cognitive Behavioural Treatment of Sexual Offenders Paperback William L. Marshall, Dana Anderson, Yolanda Fernandez
Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak Neil Thompson
Namus-Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet Lynn Welchmani, Sara Hossain
Offenders with Developmental Disabilities Paperback  William R. Lindsay John L. Taylor
Policy Transfer in Criminal Justice (Crossing Cultures, Breaking Barriers) Robert Canton
Probation and Parole: Theory and Practice (10 th Edition) Hardcove   Howard Abadinsky
Probation, Parole and Community Corrections Dean J. Champion
Probation, Parole and Community-Based Corrections: Superviusion, Treatment, and Evidence-Based Practices Gary Bayens, John Smykla
Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni Alan Barnard
Taking Control of Anxiety: Small Steps for Getting the Best of Worry, Stress, and Fear (APA Lifetools: Books for the General Public) Paperback Bret A. Moore
Sosyal Psikoloji Aranson, Wilson
Psikologlar İçin Pratik Etik Samuel Knapp, Leon Vandecreek
Gelişim Psikolojisi Bekir Onur
Çocuklar ve Suç-Ceza Yener Ünver 
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Rauf Arıkan
Travma ve İyileşme Judith Herman
Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği Irvin Yalom
Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri Alfred Kadushin, Goldie Kadushin
İyi Hissetmek Dr. David Burns
Şema Terapi Klinisyen Rehberi Joan M. Farrell, Neele Reiss,
Ida A. Shaw
EMDR:Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden
İşleme Temel Prensipler, Protokoller ve Prosedürler
Francine Shapiro
Sosyal Hizmete Giriş Charles Zastrow
İntihar ve İntiharı Önleme Veli Duyan, Kamil Alptekin
DSM 5 Tanı Ölçütleri Prof.Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
Bilişsel Davranışçı Terapiler Işık Savaşır, Gonca Soygüt,
Elif Barışkın
Psikoloji Sözlüğü Güncel Masaroğulları,
Muhammet Koçakgöl
Travma Sonrası Psikolojik Tepkileri Anlamak Dr. Claudia Herbert
Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo
Ekip Çalışması ve Liderlik Acar Baltaş
Ahlak Eğitimi Emile Durkheim
Eyvah Yönetici Oldum Özden Aslan
Çocuk ve Suç Haluk Yavuzer
Çocuk Psikolojisi Haluk Yavuzer
Gençleri Anlamak Haluk Yavuzer
Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 Oğuz Polat
Suçlu Kim: Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sezer Ayan
Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler Münevver Eryalçın-Veli Duyan
Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk Bruce D. Perry-Maia Szalavitz
Konuş Ki Dinlensin Dinle Ki Konuşsun Adele Faber-Elaine Mazlısh
Çocuk Suçluluğu M. Şükrü Tulay

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←