Adalet Bakanlığı
Tülay ÇELEBİ
Daire Başkanı
YAYINLARIMIZ
Yayın Danışma Kurulu

 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20/A maddesi gereğince, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı görev alanı içerisinde Yayın Danışma Kurulunun oluşturulması öngörülmüştür.

Bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, “Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve Bakanlık onayı ile Bakanlık mensubu yabancı dil yeterliliğine sahip ve/veya birinci sınıfa ayrılmış Bakanlık tetkik hâkimleri arasından 5 kişi, iki yıl süre ile Yayın Danışma Kurulu üyeliğine seçilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Kurulun Başkanı, Yayın İşleri Dairesi Başkanı da Kurulun tabiî üyesidir.

Yayın Danışma Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı Musa HEYBET.

Yayın Danışma Kurulu Üyeleri;

  1. Yayın İşleri Dairesi Başkanı Tülay ÇELEBİ
  2. UHDİ Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Tamer SOYSAL
  3. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Murat SAMAT
  4. Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimi Elif ÖZALP ERGÜN
  5. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Dr. Atike Eda MANAV
  6. CTE Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Faruk KARCI

Kurulun sekreterya ve raportörlüğünü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı yürütür.
Yayın Danışma Kurulu kendi programı doğrultusunda ve/veya Kurul Başkanının daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.
Yayın Danışma Kurulu üyelerine ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili toplantılara eser sahibi üye katılamaz.
Yayın Danışma Kurulunun aldığı kararlar, Bakan onayıyla kesinleşir.

 

 

 

 

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←